BENEFICIS DE LA SUPERVISIÓ D’EQUIPS

La supervisió d’equips és encara una tècnica poc utilitzada pels equips que treballen amb i per a les persones. Amb aquest post us volem acostar alguns dels seus beneficis i de la importància d’incorporar aquesta eina de treball dins dels equips que treballeu amb persones. Tant sigui des de l’àmbit socioeducatiu, educatiu o sociosanitari, qualsevol equip que treballa amb persones necessita eines específiques per a fer la seva feina, a la vegada que per preservar la seva salut psicoemocional.

La supervisió d’equips és una eina que va més enllà de la formació o del contrast tècnic, és una eina que ens permet treballar des de diferents vessants, organitzativa, de relació d’equip, de relació amb famílies, d’atenció als infants, adults o persones grans, però amb l’eix central de les professionals. Aquestes diferents temàtiques es poden intercalar en les diferents sessions de supervisió o bé es pot escollir una temàtica que serà la que es treballarà de manera única.

El factor diferencial d’aquesta metodologia de treball amb els equips, és la vessant d’anàlisi i avaluació de la praxis professional. És per aquest motiu que d’entrada els i les professionals accepten de més bon grat una formació que una supervisió, ja que no és una tècnica estesa i pot generar recels inicials. La supervisió d’equips es pot mal interpretar, imaginant que es farà un judici sobre com treballen les professionals d’un equip per després emetre la seva valoració en públic. En realitat això seria una mala praxis de qui estigués portant-la a terme i un ús poc ètic d’una eina que ha de tenir per objectiu l’acompanyament de les professionals a través de donar-los eines de millora en la intervenció que busquen revertir en una major qualitat en l’atenció o treball amb les persones ateses.

Per a portar a terme una supervisió d’equips, cal que hi hagi un/a professional que realitzi el paper d’acompanyar a l’equip en aquest treball. Aquest no pot formar part de l’equip i tampoc pot ser una persona que tingui una funció jeràrquica sobre aquest equip, ja que els rols es podrien distorsionar i es perdria efectivitat en el treball a realitzar. També és important que el professional que realitzi aquesta funció tingui una formació específica en supervisió d’equips i preferiblement conegui l’àmbit  d’intervenció d’aquest equip.

OBJECTIU DE LA SUPERVISIÓ

És important definir l’objectiu que perseguim amb la supervisió, contra més clar sigui aquest, millor resultats n’obtindrà l’equip.

Cal que totes les persones de l’equip estiguin compromeses amb el treball que es proposa realitzar, i que s’ajustin les expectatives individuals i col·lectives.

Sobre l’objectiu de treball realitzarem una proposta metodològica i programarem les sessions de supervisió i els diferents treballs previs o posteriors a aquestes.

OBSERVACIÓ DIRECTA

Si volem anar més enllà de l’anàlisi documental o de l’intercanvi d’impressions grupal, hem de partir de l’anàlisi de la realitat de les professionals en l’exercici de la seva pràctica. A través d’uns indicadors d’observació el/la professional que realitza la supervisió d’equips observa diferents situacions d’intervenció en funció dels objectius que conjuntament hagi marcat l’equip per a aquest treball.  Aquestes observacions han d’incloure totes les persones que participen en la supervisió i també aquelles que potser, tot i no estar incloses dins l’equip, intervenen en el marc de l’objectiu que es vol treballar. La durada mínima de l’observació hauria de ser la suficient per poder recollir la informació necessària per plantejar els diferents aspectes inclosos en l’objectiu de treball.

Durant l’exercici el/la professional que realitza l’observació buscarà interferir el mínim possible en l’acció que està supervisant per tal de no modificar la realitat observada.

L’observació es pot donar en una única ocasió o en diferents moments de la pràctica de la supervisió.

RESULTATS DE LA OBSERVACIÓ

Un cop realitzada la observació se n’han d’extreure dades objectives que puguin ajudar a les professionals a entendre el retorn que se’ls faci. Per exemple nombre de vegades que han realitzat una acció, frases literals, a qui s’ha dirigit la seva intervenció i a qui no.

El retorn d’aquests resultats es pot realitzar de manera individual o grupal, segons s’acordi en equip. També es pot realitzar de manera mixta, una part de la informació es retorna de manera individual i l’altra en grup.

SESSIONS DE SUPERVISIÓ

Conjuntament amb tota la informació extreta, documental, observació directa, entrevistes individuals o grupals, es realitzen les sessions de supervisió. Aquestes tenen una temporalitat acordada a l’inici en la planificació segons l’objectiu de treball i la metodologia proposada. La temporalitat òptima seria mensual, i durant un mínim d’un any. És important que l’equip tingui temps per integrar les propostes de canvi que s’acordin i de posar-les en pràctica per realitzar una avaluació posterior dels seus efectes. També que es realitzin en un període llarg per poder consolidar i aprofundir els canvis que es pretenen aconseguir.

Les sessions tindran una temàtica que l’equip coneixerà amb l’anticipació suficient per tal de treballar els aspectes que calgui per a la sessió. Per exemple si hem de reflexionar sobre els propis prejudicis en la pràctica professional vers les persones ateses i els seus efectes en la pròpia intervenció, podem facilitar un exercici previ a les professionals per tal que el realitzin durant algunes setmanes. Si es realitza en paral·lel observació directa per part del/de la professional que acompanya al grup, aquest aportarà a la sessió els resultats de la mateixa. I es pot també partir d’algun article que aporti a l’equip una base conceptual sobre la que iniciar el debat i la reflexió a la sessió de supervisió.

És important haver establert unes regles del joc durant la sessió que permetin oferir un entorn emocionalment segur. No emetre judicis de valors personals, no permetre confrontacions de tipus personal ni utilitzar informació que no sigui estrictament en el marc de l’exercici que s’estigui duent a terme. Analitzarem comportaments, mai jutjarem a les persones des d’un àmbit personal.

RESULTAT DE LA SUPERVISIÓ D’EQUIPS

Sigui quina sigui la temàtica de la supervisió d’equips, aquesta també té la particularitat de cercar com a resultat el canvi de comportaments, d’accions d’intervenció professional de les persones de l’equip. Per aquest motiu és important clarificar-ho des de l’inici i que totes elles estiguin compromeses amb el canvi que se’ls hi demanarà per aconseguir l’objectiu acordat.

La supervisió d’equips, posa en el punt de mira a les persones, i a aquestes en relació al projecte , l’organització o els recursos amb els que interactuen en el servei en el que realitzen la seva funció. Però el/la professional és el centre del treball que es realitza en la supervisió.

El resultat que cerca la supervisió és el de dotar d’elements a les persones i a l’equip per tal que recoguin els punts forts i els aspectes de millora de la seva praxis respecte un tema determinat. I que sobre aquests elements construeixin propostes de millora individuals i col·lectives.  Per tant és imprescindible que les persones tinguin una actitud oberta d’acceptació dels elements que es presenten durant les sessions, per tal de permetre contrastar-los amb les pròpies creences o vivències i posar-los en qüestionament. Per tal de reafirmar-se en aquests o bé de voler modificar-los.

Si bé hi poden haver reticències inicials, per la complexitat del procés, tant de ser observats mentre treballem, com el de l’efecte mirall que ens retorna les pròpies accions i no sempre ens agrada el que hi veiem. La nostra experiència ens ha portat a veure com equips que tenien reticències inicials, després no volen deixar de fer supervisió, per la riquesa que els aporta que va molt més enllà de la formació. Perquè la supervisió d’equips, ben entesa i ben realitzada, és un regal per les persones, que es troben en el centre, que se senten cuidades i tingudes en compte i que es posa de manifest el valor que aporten cadascuna d’elles. La supervisió ajuda a entrenar la mirada positiva vers els companyes i companyes de feina, a reconèixer el valor de cadascuna i ens permet un espai d’acompanyament professional entre companys. L’espiral de la millora continua professional es va accelerant, ja que quan un equip va veient els efectes dels seus propis canvis, es despullen de pors i recels per abraçar les oportunitats que suposa posar en dubte les certeses prèvies.

Vols començar a gaudir de la supervisió d’equips com a eina de suport i acompanyament a les persones del teu equip? T’hi podem acompanyar…