Cartera de serveis

Child and adult hands holding new plant.

MÀXIMA EFICIÈNCIA DELS SERVEIS PÚBLICS

Anàlisi de l'eficiència dels serveis públics, l'alineació amb les polítiques municipals i el seu impacte social.

 • Teniu moltes queixes en el funcionament d’un servei?
 • Teniu conflictes interns amb l’equip que hi treballa perquè no veuen viable els canvis que proposeu?·      
 •  Vols analitzar la viabilitat econòmica d’un servei? et proposo fer l’estudi econòmic i amb les dades obtingudes plantegem els canvis per fer-lo sostenible.
 • Els servies públics no arriben a tothom?  t’agradaria obtenir un major retorn social?

Realitzo auditories tècniques i organitzatives del funcionament d’un servei per valorar la viabilitat dels canvis, o en el seu defecte proposar-ne d’altres que resultin de consens.

MODALITATS DE GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS

Disseny dels processos de remunicipalització o de gestió indirecta dels serveis públics

 • Voleu remunicipalitzar un servei que teniu en gestió indirecta?
 • Voleu licitar un servei en gestió indirecta?
 • Necessiteu un Quadre de Comandament per fiscalitzar la gestió d’un servei gestionat de manera directa o indirecta?

Us acompanyo en el disseny del procés de remunicipalització de gestió indirecta, elaborant la memòria o els plecs de clàusules fins a la posada en marxa de la nova modalitat de gestió.

claus
File folders with documents and bright paperclips

REDACCIÓ DE MEMÒRIES, REGLAMENTS I PLECS.

Suport tècnic en la realització d’estudis i documents com plecs de clàusules i reglaments de funcionament.

 • Vols fer una licitació d’un servei i no teniu recursos interns per preparar els plecs de clàusules? 
 • Vols analitzar els anteriors plecs per millorar-los i adaptar-los a la realitat?
 • Els serveis que teniu han anat canviant però no teniu el reglament de funcionament actualitzat? 

Realitzo estudis, memòries, reglaments de funcionament amb rapidesa pel meu ampli coneixement sobre els serveis.

ENLLAÇ ENTRE EL GESTOR DEL SERVEI I L'ENS PÚBLIC

Eines de gestió i control de l'eficiència del servei públic alineat amb la voluntat tècnico-política de l'ens públic

 • Vols que els serveis del teu municipi funcionin millor?
 • Necessiteu eines eficients per fiscalitzar la gestió de l’equip o l’empresa que gestionen el servei?
 • Tens dificultat a traslladar la voluntat política en mesures tècniques eficients?

Dissenyo eines de gestió de persones i processos per tal que la traslació de la voluntat política es faci efectiva en la operativa dels serveis públics. Participo en tot el procés, disseny, implantació i avaluació dels canvis.

fulles
Aerial view of crowd connected by lines

MAXIMITZAR L'IMPACTE SOCIAL DELS SERVEIS PÚBLICS

Anàlisi de les polítiques públiques per maximitzar l'impacte social i el incrementar l'eficiència dels recursos públics.

 • Necessites mesurar l’impacte que tenen els serveis del teu municipi? a quantes persones estan beneficiant? 
 • Necessites calcular el retorn social de les teves polítiques públiques? 
 • Vols maximitzar l’impacte social d’un servei? Vols millorar-ne la seva eficiència en termes de retorn de la inversió pública?

Analitzarem les dades d’impacte i retorn dels serveis a les persones, i planejarem mesures per maximitzar-les.

ACOMPANYO ALS EQUIPS TÈCNICS PER A LA GESTIÓ DELS SERVEIS.

Ofereixo suport tècnic als equips que gestionen serveis de manera directa o indirecta.

 • Us manquen persones amb coneixements especialitzats sobre tots els serveis a les persones a la regidoria?
 • Voleu impulsar un nou projecte però no teniu recursos interns?
 • Voleu generar transferència entre serveis, però no teniu mecanismes de treball transversal entre regidories? 

Us acompanyo com un membre més del vostre equip, per al desenvolupament de nous projectes o per donar eines de gestió als equips actuals per optimitzar-ne la gestió.

Four male rowers sculling on lake in sunshine.
Business man in suit with cityscape montage. The man is unrecognizable and you cannot see his face. He is superimposed onto a city skyline at sunset. He is holding a telescope looking into the city. Success, vision concept with copy space.

DISSENY DE L'ESTRATÈGIA DELS SERVEIS PÚBLICS

Detecció de les necessitats futures per dissenyar solucions a llarg termini.

 • Vols generar transferència de públics entre serveis?
 • Vols redissenyar els teus serveis actuals per generar major impacte comunitari amb economia d’escales? 
 • Vols anticipar-te a les necessitats que tindrà el teu municipi i aportar solucions de qualitat? 

T’acompanyo en l’anàlisi i l’aportació de projectes transversals orientats a donar respostes de qualitat i eficients amb visió comunitària.