BENEFICIS DE MANCOMUNAR SERVEIS

 

Amb la crisi econòmica que ja fa uns anys que dura i que ha estat més cruenta amb els serveis a les persones, l’educació, la sanitat i els serveis socials, se n’han ressentit moltíssim, veient com la gran majoria de serveis i fites que s’havien aconseguit després de dècades de reivindicar-los en un parell d’anys s’esfumaven. També es veritat que s’havien utilitzat els diners públics a fer grans edificis i equipaments que no es necessitaven i un cop fets no s’han pogut mantenir oberts, perquè la pujada de persiana era insostenibles pels consistoris.

Davant d’aquest panorama desolador de serveis tancats o precaritzats, hi ha ajuntaments que s’han plantejat la mancomunació com alternativa a haver de tancar els serveis als seus municipis.

La mancomunació de serveis entre diferents ajuntaments havia estat una opció vàlida per serveis com la recollida d’escombraries o la gestió funerària, el pas a la gestió de serveis educatius, socials o culturals encara és un interrogant que molts ajuntaments s’estan començant a plantejar.

La dicotomia entre continuar tenint escola bressol al poble i que aquesta escola atengui a 10 nens i es faci insostenible… la mancomunació pot ser una resposta vàlida.

Volem analitzar els pros i els contres d’aquesta opció per tal d’aportar una mica de llum a aquells que s’estiguin plantejant la mancomunació com a opció per millorar l’eficiència dels serveis públics.

En la gestió dels serveis a les persones podem diferenciar tres àmbits: el de la gestió, el de les persones i del projecte.

Dins de l’àmbit de la gestió com a aspectes positius
 • Millorem preus de compra: Podem negociar amb proveïdors perquè augmentem el volum de compres
 • Disposem de material específic que un sol servei no es podria permetre
 • Estructures de gestió compartides
 • Fem un tràmit una vegada i ens serveix per tots els serveis
 • Un/a administratiu/iva contractat per a tots els serveis
 • Biblioteca documental virtual amb accés per a tothom
 • Òrgan de govern únic: Consorci
 • Informes mensuals de gestió (Quadre de comandament integral)
 • Taxes tendents a la homogeneïtzació

Com a aspectes negatius

 • Menys capacitat de presa de decisió de manera individual de cada municipi
 • Disposar de la informació de manera retardada
 • No disposar de la informació de manera tan exhaustiva
 • Necessitat d’ampliar ingressos a curt termini per fer front a les despeses de la mancomunació (creació d’una estructura conjunta de gestió)
 • Tancar algun centre que sigui molt costós pel conjunt i reubicar usuaris a la resta de serveis
Dins de l’àmbit de les persones com aspectes positius trobem
 • Pla formatiu únic per a tots els serveis
 • Plans de carrera: Direccions formades en els propis equips.
 • Ajustar el personal necessari a la necessitat del servei
 • Mobilitat entre centres. Eficiència en la gestió de les suplències
 • Coordinació entre tots els professionals
 • Transferència de coneixements
 • Major rapidesa en les respostes
 • Facilitar eines de gestió per a les direccions
 • Tenir una xarxa de professionals de suport

Com a aspectes negatius

 • Les persones roten entre centres, no estan únicament dedicades a un centre
 • Ajustar el personal necessari cada any/curs a la necessitat del servei: cada any cal parlar amb el personal i proposar-los canvis en funció de la matrícula i ocupació a cada centre
 • Política retributiva tendent a la homogeneïtzació: negociació inicial amb cada professional.
 • Durant uns anys persones amb mateixes funcions i amb diferents retribucions
 • Un equip de direcció per a tots els serveis. Menys capacitat d’influència de cada municipi.
 • Estructuració d’un sistema de coordinació per aportar idees i demanar informació des dels municipis.
Dins de l’àmbit del projecte com a aspectes positius
 • Disseny conjunt del projecte
 • Adaptació en la seva aplicació a cada poble
 • Cada servei pot treballar diferents projectes i traspassar-lo als altres centres
 • Capacitat de dissenyar nous projectes entre tots
 • Possibilitat d’investigar noves tendències educatives, culturals o socials
 • Grups de treball pedagògic, cultural o social

Com a aspectes negatius

 • Un únic projecte pot semblar uniformitzador a l’inici de la mancomunació
 • Adaptació en la seva aplicació a cada poble. Adaptació a les particularitats però no individualitzar el projecte.
 • Necessitat de compartir el que es fa entre tots, trencar amb els d’individualismes